RoodMicrotec publiceert haar nog niet gecontroleerde jaarcijfers over 2017: Sterke toename van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten en verbeterd nettore

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Algemeen advies 08/03/2018 08:16
Sterke toename van de kasstroom uit operationele activiteiten, EUR 0,63 miljoen positief (2016: EUR 0,45 miljoen negatief)
Positief resultaat over het jaar vóór eenmalige kosten afvloeingsvergoeding van EUR 0,4 miljoen
Omzet 16% hoger naar EUR 12,1 miljoen

RoodMicrotec N.V., de toonaangevende onafhankelijke Nederlandse leverancier van semiconductors en bijbehorende diensten, publiceert vandaag haar jaarcijfers over 2017, waarop nog geen accountantscontrole is toegepast. De onderneming rapporteert een positief resultaat over het jaar vóór eenmalige kosten afvloeingsvergoeding. RoodMicrotec was ervan overtuigd dat het in 2017 een positief nettoresultaat zou boeken, maar als gevolg van een buitengewone eenmalige uitkering aan een oud-adviseur wist de onderneming haar nettoverlies slechts terug te brengen tot EUR 0,4 miljoen. Dit was echter een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het nettoverlies van EUR 1,6 miljoen in het jaar ervoor. De omzet steeg 16% naar EUR 12,1 miljoen. Een andere sterke indicator is de positieve kasstroom uit operationele activiteiten die het bedrijf in 2017 wist te bereiken.

Martin Sallenhag, CEO van RoodMicrotec: '2017 was een bijzonder goed jaar voor RoodMicrotec. Wij hebben onze positie in de ASIC-market versterkt door contracten met nieuwe klanten; met de nieuwe apparatuur die wij in 2016 hebben aangeschaft bieden wij een goed afgestemde dienstenportefeuille. Daardoor hebben wij onze inkomsten sterk weten te verhogen en een positief bedrijfsresultaat geboekt. De toename van 55% in onze orderportefeuille vergeleken met het begin van 2017 samen met de sterke motivatie van de werknemers en de verhoogde efficiëntie van onze operaties geeft ons vertrouwen dat de groei duurzaam zal zijn.'

KERNPUNTEN 2017

Commercieel/operationeel

Sterke omzettoename in alle business units.
Sterke groei in twee grote marktsegmenten, automotive en industrial.
Supply Chain Management raamovereenkomst getekend met vooraanstaande testapparatuurfabrikant Rohde & Schwarz.
Drie nieuwe supply chain orders in belangrijke Europese markten.
Nieuw foundry ecosysteem tussen RoodMicrotec, ams en Fraunhofer instituut biedt oplossingen voor ontwerpdiensten, testen en fabricage van ASICs.
Productiefase van twee grote SCM-projecten gaan van start, de klant verlengt de levensduur van een healthcare-project tot 15 jaar.
Twee nieuwe orders op het gebied van optoelektronica; deze vertegenwoordigen een waarde van ruim 250.000 euro.
Via EuroPAT-MASIP project ECSEL-financiering binnengehaald om semiconductor packaging terug te brengen naar Europa.
Nieuwe website gelanceerd - modern, innovatief en aantrekkelijk.
Financieel

EUR 12,1 miljoen omzet in 2017; 16% toename vergeleken met 2016 (EUR 10,5 miljoen).
Nettoschuld bleef gelijk op EUR 2,4 miljoen (2016: EUR 2,4 miljoen).
EBITDA: EUR 0,60 miljoen positief (2016: EUR 0,31 miljoen negatief)
EBIT (bedrijfsresultaat) EUR 0,41 miljoen negatief (2016: EUR 1,34 miljoen negatief)
Nettowinst: EUR 0,390 miljoen negatief (2016: EUR 1,578 miljoen negatief).
Solvabiliteit omhoog naar 31% (2016: 28%).
Het balanstotaal nam toe tot EUR 15,6 miljoen (2016: 14,7 miljoen).
Eind december is Philip Nijenhuis afgetreden als adviseur; als gevolg hiervan is er een eenmalige kostenpost van een afvloeingsregeling van EUR 0,40 miljoen verwerkt.
De fondsbeleggingen bij Plentum met betrekking tot de pensioenvoorzieningen werden met EUR 0,35 miljoen afgewaardeerd vanwege wijzigingen in de waardering van de portefeuille.


Kerngegevens
(x EUR 1.000, tenzij anders vermeld) Niet gecontroleerd
2017 2016
Omzet en resultaat

Netto-omzet 12.127 10.465
Brutomarge 10.157 8.615
EBITDA 603 -310
EBIT (bedrijfsresultaat) -415 -1.339
EBT -673 -1.587
Nettoresultaat -390 -1.578
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 627 -452

Kapitaal, schuld en liquiditeitsratio's
Totaal activa 15.564 14.711
Groepsvermogen 4.767 4.053
Netto schuldpositie 2.452 2.428

Kapitaal (= nettoschuld + eigen vermogen) 7.219 6.481
Gearing ratio (nettoschuld / kapitaal) 34% 37%
Solvabiliteit (groepsvermogen / totale passiva) 31% 28%
Schuldratio (nettoschuld / EBITDA) 4,1 -7,8
Netto werkkapitaal 452 540

Werkkapitaal ratio (kortlopende activa / kortlopende passiva) 1,17 1,23

Activa
Materiële en immateriële vaste activa 8.451 7.684
Invest. materiële en immateriële vaste activa 1.199 1.879
Afschr. materiële en immateriële vaste activa 1.018 1.029

Uitgifte van gewone aandelen
Positie ultimo (x 1,000) 66.716 63.411

Aantal FTE's (permanent)
Gemiddeld 91 91
Omzet / FTE 133 115

Omzet en resultaat
Omzet per klantsegment:
(x EUR 1.000) 2017 2016 mutatie ca.
Automotive 5.011 4.013 +25%
Industrial/Healthcare 5.563 4.700 +18%
Hi-Rel/Space 620 779 -20%
Overig 933 973 -4%
Totaal 12.127 10.465 +16%

De toename in de automotive markt is het gevolg van onze inspanningen om ons automotive competence centre te consolideren en grote nieuwe automotive orders binnen te halen. De groei in dit segment is in lijn met onze strategische doelstelling om onze activiteiten in deze sector uit te breiden, waar een revolutie gaande is, veroorzaakt door de snel veranderende technologieën van kunstmatige intelligentie, automatisering en het Internet of Things, die de vraag naar gespecialiseerde halfgeleiderproducten en -diensten aanjagen.

Het segment industrial/healthcare vertoonde een sterke toename van 18% vergeleken met 2016 door de duidelijke focus op het herwinnen van marktaandeel in dit segment. Sommige langjarige klanten zijn bij ons teruggekomen met hogere volumes. De afname in het segment Hi-rel/Space is het gevolg van de aard van deze sector. Ons werk bestaat voornamelijk uit foutanalyse en kwalificatie, en is afhankelijk van de ontwerpcycli van onze klanten. Wij beschouwen Hi-rel/Space nog steeds als een belangrijk aspect van onze business, en voorzien verdere toename in de toekomst.

Per business unit waren de omzetresultaten als volgt:
(x EUR 1.000)
2017 2016 mutatie ca.
Supply Chain Management 2.448 2.077 +18%
Test Engineering 689 471 +46%
Test Operations 4.275 3.727 +15%
Failure & Technology Analysis 1.787 1.494 +20%
Qualification & Reliability Investigation 2.928 2.696 +9%
Totaal 12.127 10.465 +16%


Ontwikkelingen
All business units vertoonden omzettoenames vergeleken met 2016; dit is bijzonder bemoedigend en toont aan dat RoodMicrotec in de juiste dienstensectoren actief is, en dat de focus op toename in het gehele aanbod vruchten afwerpt.

De omzet in de Business Unit Test Operations nam met 15% toe als gevolg van nieuwe testapparatuur die in 2016 aangeschaft werd. De toename was het gevolg van de nieuwe testsystemen en de 12" wafer prober, samen met de hogere volumes van alle andere systemen. Ook de grote SCM-projecten die RoodMicrotec binnengehaald heeft, hebben sterk bijgedragen aan de toename bij test operations aangezien sommige ervan zich nu in de volumeproductiefase bevinden.

De inkomsten bij Supply Chain Management (SCM) vertoonden een sterke groei vergeleken met voorgaande jaren. Dit kwam doordat enkele van de grote SCM-projecten zich nu in de volumeproductiefase bevinden, maar was ook te danken aan de herziene organisatie-workflow van de business unit, waardoor wij de vele nieuwe projecten die in de komende jaren in productie zullen gaan zeer professioneel kunnen aanpakken. Het is bemoedigend om te zien dat onze strategiewijziging vruchten afwerpt, en in de komende jaren zullen wij ons nog sterker op dit gebied richten. Onze expertise in SCM wordt bevestigd door de partnerships die wij met andere leiders in de sector hebben gevormd.

Onze Failure & Technology Analysis activiteiten zijn zeer sterk afhankelijk van kortetermijnbehoeften van onze klanten. In 2017 hebben wij er hard aan gewerkt onze bekendheid in de markt te verhogen, wat nu reeds terug te zien is in onze omzet. Wij zien tevens dat onze pogingen dit belangrijke deel van onze activiteiten te consolideren, resulteren in nieuwe langlopende contracten met bestaande klanten.

In Test Engineering en Qualification & Reliability Investigation was er sprake van een aanzienlijke omzettoename in de afgelopen 12 maanden als gevolg van enkele grote projecten die al enige tijd gaande zijn, en het begin van de kwalificatiefase voor andere grote orders. Wij zien ook dat er extra orders binnenkomen voor ondersteuning van de kwalificatie van standaardcomponenten voor de groeiende automotive markt.

Het managementteam van RoodMicrotec is bijzonder positief over de toekomstige ontwikkeling van de onderneming aangezien vijf van de zes belangrijke projecten in de automotive en industrial/healthcare sectoren, waar onze strategie op gefocused is, in 2017 de industrialiserings- of productiefase ingegaan zijn. Deze projecten zullen samen een omzet van tot wel EUR 10 miljoen per jaar genereren wanneer zij volledig in productie zijn.

Industriebreed was er sprake van een groei van halfgeleiderbedrijven in Europa van 15,4%, vergeleken met een verwachte toename van 4,6% in 2018 (WSTS Forecast Summary november 2017).

Personeel en organisatie
In 2017 heeft RoodMicrotec het consolidatieproces op het gebied van personeel en organisatie voortgezet. Wij blijven zeer ervaren personeel werven om onze toekomstplannen te kunnen uitvoeren.

Het gemiddelde aantal vaste medewerkers (FTEs) bleef in 2017 ongewijzigd op 91. De omzet per vaste medewerker is met ca. 16% toegenomen van EUR 115.000 in 2016 tot EUR 133.000 in 2017. Onze beleid blijft erop gericht om de omzet per FTE te laten groeien.

Vooruitzichten
RoodMicrotec verwacht dat haar omzet in de komende paar jaar zal blijven groeien, en prognosticeert een omzet van ca. EUR 18 miljoen in 2020. De resultaten zullen blijven verbeteren en de onderneming verwacht elk jaar positieve nettowinst te boeken.

Conference call vandaag 8 maart 2018 om 9.30 's ochtends

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan RoodMicrotecs conference call voor pers en analisten op donderdagochtend 8 maart om 9.30. De directie zal daarin de nog niet gecontroleerde jaarcijfers 2017 in detail bespreken en uw vragen beantwoorden.

Financiële agenda

28 maart 2018
Publicatie jaarverslag 2017

17 mei 2018
Annual general meeting of shareholders

18 mei 2018
Algemene vergadering van obligatiehouders

5 juli 2018
Publicatie omzetcijfers eerste halfjaar 2018

2 augustus 2018
Publicatie halfjaarbericht 2018

2 augustus 2018
Conference call voor pers en analisten

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten, zoals algemene economische omstandigheden, rentepercentages, wisselkoersen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het bestuur van RoodMicrotec kan dan ook niet garanderen dat haar verwachtingen zullen uitkomen. Verder aanvaardt RoodMicrotec geen verplichting om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

tijd 09.37]
RoodMicrotec EUR 0,332 +0,009ct vol. 582.000
Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL