ACCELL GROUP BOEKT HOGERE OMZET EN LAGERE WINST; STRATEGIE AANGESCHERPT, UITROL WORDT VERSNELD

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 09/03/2018 07:47
HEERENVEEN, 9 maart 2018 – Accell Group N.V. maakt vandaag de jaarcijfers over het boekjaar 2017 bekend en geeft tegelijkertijd een strategie-update voor de periode 2018 – 2022.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN
Netto-omzet stijgt gecorrigeerd met 3,7%[1] naar € 1.069 miljoen, met name door de groei van e-(performance) bikes en sterke bijdrages in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland (DACH) en Frankrijk ondanks lagere fietsverkopen in Noord-Amerika en Nederland
Bedrijfsresultaat daalt met 37,1% naar € 38,0 miljoen met name door (1) tegenvallende prestaties en incidentele lasten bij de transformatie van de organisatie in Noord-Amerika (in totaal € 10 miljoen) en (2) extra (ingecalculeerde) kosten voor implementatie van de groepsstrategie
Non cash afboeking belastingvorderingen Noord-Amerika en Finland zorgt voor hoge belastingdruk resulterend in een nettowinst van € 10,5 miljoen; dividendvoorstel van € 0,50 per aandeel
STRATEGISCHE HOOFDPUNTEN
Aangescherpte strategie met zes vernieuwde pijlers vormt basis voor realisatie groei- en winstambities in periode 2018 – 2022; omzet naar € 1,5 miljard en ROCE boven de 15%
Uitrol wordt versneld met sterkere nadruk op complexiteitsreductie binnen de groep, centrale aansturing van (e)commerce en innovatie en een betere benutting van schaal en synergiepotentie over de hele waardeketen en alle regio’s heen
Extra uitgaven aan strategie-executie bedragen in totaal € 30 - € 40 miljoen in de komende 5 jaar, bovenop de in 2017 gemaakte kosten
Verwachte realisatie van € 60 - € 80 miljoen aan structurele besparingen op jaarbasis in 2022
2018 wordt belangrijk transitiejaar; wisselingen in bestuur
KERNCIJFERS
KERNCIJFERS
(in € mln tenzij anders vermeld) 2017 2016 ?
Netto-omzet 1.068,5 1.048,2 +1,9%
Toegevoegde waarde 28,3% 30,0%
Onderliggend operationeel resultaat2 60,5 73,9 -18,2%
Niet gealloceerde bedrijfslasten3
-22,5 -13,5
Bedrijfsresultaat 38,0 60,4 -37,1%
EBIT-marge 3,6% 5,8%
Netto resultaat 10,5 32,3 -67,5%
Werkkapitaal 29,5% 29,2%
Vrije kasstroom -4,9 61,3
ROCE 7,8% 12,2%

Ton Anbeek, Voorzitter Raad van Bestuur: “In 2017 is begonnen met de executie van de nieuwe strategie in Europa en Noord-Amerika. Helaas werden de eerste resultaten hiervan overschaduwd door tegenvallende prestaties in Noord-Amerika. Zo stonden verkopen via bestaande distributiekanalen (vakhandel en Multisport) onder druk en werd het contract met een grote Multisport keten beëindigd. Een reorganisatie met vervanging van het lokale management en een aanpassing van de Noord-Amerikaanse organisatie werd hierdoor noodzakelijk, waarbij ook een correctie op US invoerheffingen over de periode 2013 – 2017 noodzakelijk bleek en is doorgevoerd.

In Europa hebben we geprofiteerd van onze leidende positie op het gebied van e-bikes. De verkopen van met name e-performance bikes voor actieve recreatie en sport stegen sterk. Daarnaast laat ook het orderbestand voor 2018 een verdere stijging zien. De omzet van reguliere fietsen liep terug, maar werd gecompenseerd door de hogere e-bike omzet. Naast de e-bike verkopen steeg ook de autonome omzet van onderdelen & accessoires door onder andere groei van ons eigen merk XLC. De hogere omzet in Europa vertaalde zich in een hoger onderliggend operationeel resultaat voor onze Europese bedrijven.

In 2017 bedroegen de extra kosten voor de implementatie van de strategie € 7 miljoen. Daarbij is de supply chain organisatie op volle sterkte gebracht en worden er flinke stappen gezet op het gebied van onderdelen & accessoires, portfoliomanagement en IT.

We hebben de strategie aangescherpt en doorvertaald naar een concrete roadmap voor de periode 2018 – 2022 met bijbehorende doelstellingen en guidance voor de benodigde investeringen en te realiseren besparingen. Onze ambitie is om op een consumentgerichte en sociaal verantwoorde wijze marktleider te worden in het midden en hogere segment van de e-bike markt. 2018 is hiervoor een belangrijk transitiejaar. We gaan de uitrol van de strategie versnellen en de complexiteit van de groep reduceren om beter en sneller in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Zo kunnen we meer waarde toevoegen voor dealers en consumenten en tegelijkertijd onze groei- en winstambities realiseren.”

----------------------------------------------------
[1] Gecorrigeerd voor de in 2016 verkochte O&A-activiteiten in Noord Amerika en gerekend tegen constante valutakoersen
[2] Som van het segmentresultaat Fietsen en het segmentresultaat Onderdelen & Accessoires
[3] Inclusief € 7 miljoen extra (ingecalculeerde) kosten voor implementatie van de strategie in 2017

STRATEGIE UPDATE 2018 - 2022
Voor 2022 zijn de volgende financiële doelstellingen bepaald:
? Een netto-omzet van circa € 1,5 miljard
? Een toegevoegde waarde van meer dan 31%
? Een EBIT-marge van circa 8%
? Een werkkapitaal van minder dan 25% van de omzet
? Een ROCE van meer dan 15%
Om deze doelstellingen te realiseren is de strategie opgebouwd uit 6 vernieuwde strategische pijlers:
(1) Lead global. Win local.; (2) Winning at the point of purchase; (3) Consumer centric omnichannel
business model; (4) Innovation; (5) Centralised and integrated Parts & Accessories business; en (6) Fit
to compete. Binnen dit raamwerk worden vanaf het tweede kwartaal 2018 de volgende initiatieven versneld doorgevoerd:
? Realisatie van een centrale aansturing en coördinatie van het commerciële beleid, het innovatieprogramma en de productieallocatie binnen de groep
? Focus op grote innovaties in combinatie met minder gefragmenteerde en hogere marketing budgetten

? Bepaling per land van een strategische merkportfolio waarmee de markt wordt bewerkt via en met dealers en met nadruk op het vermijden van kanaalconflicten
? Focus per land op een perfecte executie van plannen die gericht is op maximalisatie van klanttevredenheid en een betere benutting van kansen in de lokale markt
? Vorming van 6 kernregio’s (DACH, Benelux, Zuid-Europa, UK & Ierland, Scandinavië en NoordAmerika) die samen bijna 100% van de omzet vormen.
? Focus op e-bikes ondersteund door digitale platformen, experience centers en mobile bike service
? Centralisatie en sterkere integratie van onderdelen- en accessoires met fietsen in elke regio
? Versnelling van inrichting van de centraal gestuurde supply chain met nadruk op verdere rationalisatie, standaardisatie en complexiteitreductie
De verwachte investeringen en kosten om de strategie te implementeren zullen in totaal € 30 - € 40 miljoen bedragen in de periode 2018-2022. De doelstelling voor te realiseren structurele besparingen in 2022 is € 60 - € 80 miljoen op jaarbasis.

GROEPSPRESTATIES
(in € mln tenzij anders vermeld) 2017 2016 ?
Netto-omzet 1.068,5 1.048,2 +1,9%
Toegevoegde waarde 302,0 314,8 -4.1%
Als % van de omzet 28,3% 30,0%

De netto-omzet in 2017 steeg met 1,9% naar € 1.069 miljoen (2016: 1.048 miljoen). Als wordt gecorrigeerd voor de verkoop van de onderdelen en accessoires activiteiten in Noord-Amerika in 2016 bedroeg de omzetgroei autonoom 2,7%. Inclusief correctie voor het effect van valuta-omrekening kwam de groei uit op 3,7%.
De toegevoegde waarde (netto-omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 28,3%. De toegevoegde waarde werd met name beïnvloed door de stijging van het aandeel e-bikes, lagere marges op reguliere fietsen en hogere kortingen. Daarnaast
werd de toegevoegde waarde gedrukt door nog verschuldigde US-invoerheffingen van gemiddeld € 0,8 miljoen per jaar over de periode 2013 – 2017, die in totaal resulteren in een eenmalige last van € 4 miljoen.
Bij de transformatie van de Noord-Amerikaanse organisatie kwam aan het licht dat de invoerclassificatie van hybride fietsen (sportieve fietsen met gemengde eigenschappen van racefietsen
en mountainbikes) in de afgelopen jaren niet eenduidig is toegepast. Door het nieuwe lokale management is daarbij vastgesteld dat er te weinig US invoerrechten op deze fietsen zijn afgedragen, doordat er niet zorgvuldig genoeg is omgegaan met de toewijzing van de classificatiecodes. De huidige
gehanteerde classificatiecodes zijn juist en de niet eenduidige toepassing in het verleden heeft geen invloed op de operationele gang van zaken. Vanwege de zelfcorrectie zijn er geen boetes van toepassing. Wel zal er wettelijke rente over de terug te betalen bedragen geheven worden die
meegenomen is in de eenmalige last.

(in € mln tenzij anders vermeld) 2017 2016 ?
Personeelskosten 125,8 121,8 +3,3%
Als % van de omzet 11,8% 11,6%
Overige bedrijfskosten 127,1 122,3 +4,0%
Als % van de omzet 11,9% 11,7%

De operationele kosten stegen met 3,8% naar € 264 miljoen. Als percentage van de omzet kwamen de kosten uit op 24,7% (2016: 24,3%). De operationele kosten stegen door € 7 miljoen (ingecalculeerde) extra kosten in verband met de implementatie van de strategie. Deze zijn gerelateerd
aan de versteviging van de groepsorganisatie, IT-projecten en de inhuur van adviesdiensten. Daarnaast is in de tweede helft van 2017 een extra last genomen van € 6 miljoen in verband met de reorganisatie en afbouw van voorraden in Noord-Amerika.
Het bedrijfsresultaat daalde met 37,1% naar € 38,0 miljoen (2016: € 60,4 miljoen). Deze daling werd
voor € 13,1 miljoen verklaard door de gang van zaken in Noord-Amerika, als gevolg van de tegenvallende operationele prestaties en de genoemde eenmalige lasten in verband met de
transformatie van de lokale organisatie. Het resterende deel van de daling van het bedrijfsresultaat wordt verklaard door de lagere toegevoegde waarde en de extra kosten in verband met de implementatie van de strategie. De EBIT-marge kwam hierdoor uit op 3,6%.

(in € mln tenzij anders vermeld) 2017 2016 ?
Financiële lasten (netto) 8,2 8,3 -0,8%
Belastingen 19,7 20,4 -3,5%
Belastingdruk 65,2% 38,7%
Netto resultaat 10,5 32,3 -67,5%
De financiële lasten lagen met € 8,2 miljoen net onder het niveau van vorig jaar. De in maart afgeronde verlenging van de groepsfinanciering heeft geleid tot betere condities en lagere rentekosten.
Daartegenover stonden een versnelde afschrijving van de financieringskosten van de vorige herfinancieringen en een lager resultaat omrekenverschillen van posities in vreemde valuta.
De belastingdruk is in 2017 toegenomen door de non-cash afboeking van bestaande
belastingvorderingen in Noord Amerika (€ 3,8 miljoen) en Finland (€ 1,9 miljoen) en het niet verder activeren van fiscaal compensabele verliezen in Noord Amerika.
Het netto resultaat in 2017 daalde naar € 10,5 miljoen (2016: € 32,3 miljoen). Per aandeel werd een netto resultaat gerealiseerd van € 0,40 (2016: € 1,24). Exclusief de incidentele lasten in Noord-Amerika (€ 10 miljoen) en de afboeking van belastingvorderingen (€ 5,7 miljoen) bedraagt de winst per aandeel € 1,00.

PRESTATIES PER SEGMENT
Fietsen
(in € mln tenzij anders vermeld) 2017 2016 ?
Netto-omzet 812,7 785,5 +3,5%
Segmentresultaat 41,1 56,4 -27,1%


lees meer op
https://www.accell-group.com/nl/nieuws/accell-group-boekt-hogere-omzet-en-lagere-winst-strategie-aangescherpt-uitrol-wordt-versneld.htm

tijd 11.18
De Smallcap 1.054,02 -5,90 -0,56% Accell EUR 20,90 -1,30 vol. 218.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL