HAL, NETTOWINST OVER 2017 VAN € 391 MILJOEN (2016: € 871 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET € 353 MILJOEN.

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 29/03/2018 19:56
De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2017 bedroeg € 391 miljoen, overeenkomend met € 4,93 per aandeel vergeleken met € 871 miljoen (€ 10,99 per aandeel) over 2016. Het resultaat over 2016 was inclusief een boekwinst van € 491 miljoen op de verkoop van AudioNova International B.V.
De nettovermogenswaarde, gebaseerd op de marktwaarde van de beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille en op de boekwaarde van de niet- beursgenoteerde ondernemingen, daalde in 2017 met € 353 miljoen. De daling is hoofdzakelijk het gevolg van een lagere beurswaarde van Vopak en Safilo.
Rekening houdend met het contante gedeelte van het dividend over 2016 (€ 279 miljoen) bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december 2017 € 12.122 miljoen (€ 151,45 per aandeel), vergeleken met € 12.754 miljoen (€ 162,46 per aandeel) per 31 december 2016.
De nettovermogenswaarde omvat niet het positieve verschil tussen geschatte waarde en boekwaarde van de niet-beursgenoteerde ondernemingen per 31 december 2017. Dit verschil wordt jaarlijks berekend en bedroeg op 31 december 2017 op basis van de uitgangspunten en veronderstellingen zoals uiteengezet in
het jaarverslag in de Engelse taal € 253 miljoen (€ 3,16 per aandeel) vergeleken met € 228 miljoen (€ 2,91) per aandeel) eind 2016.

Dividend
Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge bedraagt
het voorgestelde dividend over 2017 per aandeel € 6,20 (2016: € 7,10) waarvan 50% betaalbaar in contanten en 50% in aandelen.

Vooruitzichten
Gedurende de periode van 31 december 2017 tot en met 23 maart 2018 daalde de marktwaarde van de belangen in beursgenoteerde ondernemingen en de liquiditeitenportefeuille met ongeveer € 920 miljoen (€ 11,49 per aandeel). Aangezien de nettowinst voor een belangrijk deel wordt bepaald door de resultaten van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen en mogelijke boekwinsten en -verliezen, doen wij geen
uitspraak over de verwachte winst over het jaar 2018.

Acquisities
In maart 2017 vergrootte AN Direct B.V. (82,7% HAL) het belang in haar deelneming MD Hearing van 40% naar 100%. MD Hearing verkoopt hoorapparaten via haar website en call centers in de Verenigde Staten. De
onderneming behaalde in 2017 een omzet van $ 23 miljoen.
In juli 2017 vergrootte HAL haar belang in Coolblue van 20,0% tot 30,1% door de verwerving van bestaande aandelen van twee van de drie oprichters van de onderneming. Coolblue, gevestigd in Rotterdam, is één van de leidende online retailers in de Benelux. De onderneming behaalde in 2017 een omzet van € 1.193 miljoen (2016: € 857 miljoen).
Eveneens in juli 2017 verkreeg Atlas Professionals B.V. (70% HAL) de internationale maritieme activiteiten
van Programmed Marine in Houston, Aberdeen, Dubai en Singapore (jaarlijkse omzet van A$ 45 miljoen).
In november 2017 verwierf HAL 25% van de aandelen van DMF Investment Management B.V., werkzaam onder de handelsnaam Dutch Mortgage Funding Company (“DMFCO”). De onderneming is actief in het origineren en beheren van Nederlandse hypotheken onder het label MUNT Hypotheken, die worden gefinancierd door Nederlandse pensioenfondsen. De onderneming behaalde in 2017 een omzet van € 26 miljoen.
In 2017 verwierf Auxilium GmbH, een 54%- deelneming van Orthopedie Investments Europe B.V., twee Duitse zorgbedrijven die medische hulpmiddelen produceren en distribueren. De gezamenlijke omzet van deze acquisities in 2017 bedroeg € 16 miljoen.

Optiek-retail
De omzet over 2017 bedroeg € 3.450 miljoen (2016: € 3.316 miljoen), een stijging van 4%. Exclusief het effect van acquisities en wisselkoersveranderingen nam de netto-omzet met 3,5% toe. De vergelijkbare winkelomzet over 2017 steeg met 1,8% (2016: 2,2%).
Het bedrijfsresultaat (winst vóór rentelasten, bijzondere en incidentele baten en lasten, belastingen en afschrijving op immateriële activa, maar inclusief afschrijving op software) over 2017 bedroeg € 415 miljoen (2016: € 410 miljoen).

Niet-beursgenoteerde ondernemingen
De omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen over 2017 bedroeg € 2.160 miljoen (2016: € 2.182 miljoen), een daling van € 22 miljoen (1%). Exclusief het effect van acquisities, deconsolidaties en wisselkoersveranderingen steeg de netto-omzet van de niet-beursgenoteerde ondernemingen met € 90 miljoen (4,1%). Het bedrijfsresultaat van de niet- beursgenoteerde ondernemingen over 2017 bedroeg € 150 miljoen (2016: € 157 miljoen). Desinvesteringen, acquisities en wisselkoersveranderingen hadden een negatief effect op het bedrijfsresultaat van € 1 miljoen.

Resultaten van beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen
De nettowinst van beursgenoteerde minderheidsbelangen volgens de segmentatie op pagina 11 steeg met € 87 miljoen tot € 146 miljoen. Deze stijging was vooral het gevolg van het aandeel van HAL in een impairment bij Boskalis in 2016 van € 840 miljoen (effect € 298 miljoen), die deels werd gecompenseerd door een lagere winst van Vopak en Safilo. De winst van Vopak in 2016 omvatte een buitengewone bate van € 287 miljoen die verband hield met de verkoop van dochterondernemingen (met name in het Verenigd Koninkrijk). Het aandeel van HAL hierin bedroeg € 138 miljoen.

Liquiditeitenportefeuille
De inkomsten van de liquiditeitenportefeuille namen met € 61 miljoen toe to € 80 miljoen als gevolg van hogere koerswinsten op aandelen. In 2017 nam de aandelenportefeuille met € 338 miljoen toe tot € 529 miljoen.

Incidentele posten
In de pro forma resultaten over 2017 zijn netto bijzondere en incidentele baten (exclusief die van de beursgenoteerde minderheidsdeelnemingen) begrepen van € 23 miljoen (2016: € 553 miljoen). Deze baten hebben hoofdzakelijk betrekking op de herwaardering van het minderheidsbelang in Visilab S.A. voorafgaand aan de overname (€ 38 miljoen inclusief wisselkoerswinsten). Daarnaast werd goodwill afgewaardeerd voor een bedrag van € 82 miljoen. Het resultaat over 2016 omvatte een boekwinst van € 491 miljoen bij de verkoop van AudioNova International B.V. en boekwinsten bij de verkoop van InVesting
B.V. en N.V. Nationale Borg- Maatschappij van respectievelijk € 39 miljoen en € 30 miljoen.

Financiële agenda
De financiële agenda is in de bijlage bij dit persbericht opgenomen.
Dit persbericht is gebaseerd op de opgemaakte, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders nog goed te keuren, jaarrekening 2017. Bij de opgemaakte jaarrekening 2017 heeft de externe accountant een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening 2017 wordt op 4 april 2018 via de website van de Vennootschap (www.halholding.com) beschikbaar gesteld. De gedrukte versie is eind april beschikbaar.
HAL Holding N.V.
29 maart 2018

lees meer op
http://www.halholding.com/press-releasesBeperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL