Bekaert: Annual results 2017 en Nederlandse

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

Overig advies 28/02/2018 07:16
. Bekaert: Full Year Results 2017
. Bekaert delivers 10% sales growth and € 301 million underlying EBIT
. 7.3% Underlying EBIT margin - 7.8% EBIT margin - net result up 76% - stable dividend of € 1.10 per share

Highlights
Bekaert achieved more than 10% sales growth in 2017, exceeding the € 4 billion consolidated sales mark for the first time in history. Despite of the economic headwinds in Latin America, the various adverse portfolio effects and the unusual volatility in raw materials prices and currencies, we were able to reach broadly the same profit level as in 2016.

Our solid organic volume growth (+3.4%) stemmed from firm demand in global automotive markets and increased sales volumes in industrial steel wire and construction markets. Notwithstanding a delay in fully reflecting the raw materials price hikes in our selling prices, the aggregate effect of passed-on wire rod price increases and price-mix added 5.5% to the topline. The net effect of mergers, acquisitions and divestments was +2.2% while adverse currency movements accounted for -0.9%.

Bekaert achieved solid results in EMEA, further progress in margin improvement in North America, but lower margins in Latin America and Asia Pacific due to adverse mix effects (the Sumaré divestment and the sawing wire business decline respectively). The full-year integration of the Bridon activities in Bekaert's consolidated statements via Bridon-Bekaert Ropes Group tempered our profit performance. Continuously increasing wire rod prices weighed on margins in all segments, particularly in the middle part of the year.

Underlying EBIT decreased 1% to € 301 million, representing a margin on sales of 7.3%. Our underlying EBITDA totaled

€ 497 million, 3% down from last year and reflecting a margin of 12.1%. We achieved an underlying ROCE of 11.2%. Bottom-line, the net result attributable to the Group increased by 76% to € 185 million, or an EPS of € 3.26.

- Consolidated sales of € 4.1 billion (+10%) and combined sales of € 4.8 billion (+11%)

- Underlying gross profit of € 704 million (17.2% margin) compared with € 690 million (18.6% margin) in 2016

- Underlying EBIT of € 301 million (7.3% margin) compared with € 305 million (8.2% margin)

- EBIT of € 318 million (7.8% margin) compared with € 260 million (7.0% margin)

- Underlying EBITDA of € 497 million (12.1% margin) compared with € 513 million (13.8% margin)

- Underlying ROCE of 11.2% compared with 11.8%

- € 273 million capital expenditure (PP&E) versus € 159 million in 2016, in support of future growth

- Net debt of € 1 151 million. Net debt on underlying EBITDA was 2.3, higher than last year (2.1). Excluding Bridon-Bekaert Ropes Group, net debt on underlying EBITDA was 1.5

- Result for the period attributable to the Group: € 185 million, up 76% from € 105 million in 2016

- EPS: € 3.26 compared with € 1.87

The Board of Directors confirms its confidence in the strategy and future perspectives of the company and will propose to the Annual General Meeting of Shareholders to distribute a gross dividend of € 1.10 per share, unchanged from last year.

We continue to believe that the improvements we are making throughout our business will allow us to move towards a 10% underlying EBIT margin over the medium term.

Jaarresultaten 2017:
Bekaert behaalt 10% omzetgroei en onderliggende EBIT van € 301 miljoen
7,3% onderliggende EBIT-marge – 7,8% EBIT-marge – nettoresultaat 76% hoger – stabiel dividend van € 1,10 per aandeel

Hoofdpunten1
Bekaert behaalde meer dan 10% omzetgroei in 2017 en overschreed voor het eerst in de geschiedenis de kaap van € 4 miljard geconsolideerde omzet. Ondanks de economische terugval in Latijns-Amerika, de verschillende
ongunstige portfolio-effecten en de ongewone volatiliteit van grondstofprijzen en valuta behaalden we nagenoeg hetzelfde winstniveau als in 2016.
Onze solide organische volumegroei (+3,4%) werd gedreven door de sterke vraag in de wereldwijde automobielmarkten en de gestegen verkoopvolumes in industriële staaldraad- en bouwmarkten. Het gezamenlijke effect van (ondanks met enige vertraging) verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijs-mix voegde 5,5% toe aan de omzet.
Het netto-effect van fusies, overnames en desinvesteringen was +2,2% terwijl ongunstige wisselkoersschommelingen -0,9% bedroegen.
Bekaert boekte solide resultaten in EMEA en verdere margeverbetering in Noord-Amerika maar rapporteerde lagere marges in Latijns-Amerika en Pacifisch Azië door nadelige mix-effecten (respectievelijk door de Sumarédesinvestering
en de verzwakking van onze zaagdraad-business). De integratie van de Bridon-activiteiten voor
het volledige jaar in Bekaerts geconsolideerde cijfers – via Bridon-Bekaert Ropes Group – temperde de winst. De voortdurend stijgende walsdraadprijzen drukten op de marges in alle segmenten, vooral in het midden van 2017.
De onderliggende EBIT daalde met 1% tot € 301 miljoen aan een marge op omzet van 7,3%. Onze onderliggende EBITDA bedroeg € 497 miljoen, 3% lager in vergelijking met vorig jaar, en resulterend in een marge van 12,1% op omzet. We behaalden een onderliggende ROCE van 11,2%. Het nettoresultaat toerekenbaar aan de Groep steeg met 76% tot € 185 miljoen, of een EPS van € 3,26.
- Geconsolideerde omzet van € 4,1 miljard (+10%) en gezamenlijke omzet van € 4,8 miljard (+11%)
- Onderliggende marge op omzet van € 704 miljoen (17,2% marge) tegenover € 690 miljoen (18,6% marge)
- Onderliggende EBIT van € 301 miljoen (7,3% marge) versus € 305 miljoen (8,2% marge)
- EBIT van € 318 miljoen (7,8% marge) tegenover € 260 miljoen (7,0% marge)
- Onderliggende EBITDA van € 497 miljoen (12,1% marge) tegenover € 513 miljoen (13,8% marge)
- Onderliggende ROCE van 11,2% in vergelijking met 11,8%
- € 273 miljoen investeringen in materiële vaste activa tegenover € 159 miljoen in 2016 - als investering in toekomstige groei
- Nettoschuld van € 1 151 miljoen. Nettoschuld op onderliggende EBITDA was 2,3, een lichte stijging in
vergelijking met vorig jaar (2,1). Zonder de impact van Bridon-Bekaert Ropes Group bedroeg de nettoschuld op onderliggende EBITDA 1,5
- Het resultaat toerekenbaar aan de Groep bedroeg € 185 miljoen, een stijging met 76% (2016: € 105 miljoen)
- EPS: € 3,26 tegenover € 1,87
De Raad van Bestuur bevestigt het vertrouwen in de strategie en de toekomstperspectieven van de onderneming
en zal aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen een brutodividend van € 1,10 per aandeel uit te keren – ongewijzigd in vergelijking met vorig jaar.
1 Alle vergelijkingen zijn ten opzichte van de cijfers voor het boekjaar 2016.

Vooruitzichten
We verwachten een sterke economie in het grootste deel van de wereld in 2018, behalve in Latijns-Amerika. We gaan uit van solide vraag in onze automobielmarkten, voornamelijk gedreven door groei in de markt van vrachtwagenbanden, en in de mijnbouw- en bouwmarkten. De vooruitzichten voor olie- en gasmarkten kunnen verbeteren naargelang de olieprijzen blijven stijgen.
We erkennen dat dezelfde factoren die onze prestaties ergens in het voorbije jaar hebben aangetast, met margeimpact vooral in de tweede jaarhelft, zullen blijven drukken op de winstgevendheid van de eerste helft van 2018.
Die factoren betreffen:
- het moeilijke ondernemingsklimaat in Latijns-Amerika
- de desinvestering van Sumaré in Brazilië
- de blijvende volatiliteit van walsdraadprijzen en andere inflatoire kosten
- de blijvend lage vraag naar loose abrasive zaagdraad
- het trage herstel van Bridon-Bekaert Ropes Group
De mogelijke gevolgen en impact van wijzigingen aan het fiscale en handelsbeleid van de VS zijn een bron van bijkomende behoedzaamheid.
We zullen in de loop van het jaar echter progressief verbeteren op elk van de controleerbare factoren:
- Tijdens het vierde kwartaal van 2017 hebben we de walsdraadprijsstijgingen beter kunnen verrekenen zonder negatief effect op de verkoopvolumes. We verwachten blijvend margeherstel in 2018.
- We hebben een doorbraak gerealiseerd in de ontwikkeling van fixed abrasive zaagdraad. Alle belangrijke klanten hebben onze productstalen getest en goedkeurd. We investeren in productiecapaciteit om vanaf de tweede jaarhelft van 2018 een positieve contributie te leveren.
- Bridon-Bekaert Ropes Group is gestart met de uitrol van dezelfde transformatieprogramma’s die we met succes hebben ingevoerd in Bekaert. Deze programma’s zullen een ommekeer in kostefficiëntie, omzetgroei en margeverbetering helpen bewerkstelligen en zouden onze performantie over de komende jaren geleidelijk aan moeten verhogen.
- We verwachten dat de impact van de globale transformatieprogramma’s die onze visie en strategieën
ondersteunen, verder zal toenemen in de komende jaren. Deze omvatten een ‘manufacturing excellence’
programma dat gericht is op het versterken van onze concurrentiekracht door het optimaliseren van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit; het ‘customer excellence’ programma dat groei en rendement nastreeft; het ‘supply chain excellence’ programma dat verbetering in planning en voorraadbeheer beoogt; ons globaal veiligheidsprogramma dat erop gericht is de veiligheidsprestaties en -cultuur te verbeteren; en het ‘Fit for Growth’ programma dat de functionele uitmuntendheid en capaciteit doorheen de
groep zal stimuleren. Deze programma’s zullen ons in toenemende mate helpen om onze business naar een duurzaam hoger performantieniveau te tillen.
- Daarnaast verwachten we ook een positieve bijdrage van de lopende uitbreidingsinvesteringen.
Daarom zijn we ervan overtuigd zijn dat we onze rentabiliteit in de loop van het jaar progressief zullen verbeteren
teneinde hetzelfde niveau van winstgevendheid te bereiken als in 2017.
We blijven geloven dat de verbeteringen die we implementeren onze onderliggende EBIT-marge naar 10% zullen tillen op middellange termijn.

zie en lees meer op
https://hugin.info/133955/R/2171929/837161.pdf

tijd 09.59
De Bel 20 3.993,18 -16,99 -0,42% Bekaert EUR 39,10 +1,88 vol. 228.000Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL