Minder broeikasgas in de melkveehouderij is mogelijk

Alleen voor leden beschikbaar, wordt daarom gratis lid!

13/06/2019 08:11
De melkveehouderij moet een forse inspanning leveren om de klimaatdoelstellingen te halen. Een structurele aanpassing van het bedrijfsssyteem is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

In het concept klimaatakkoord staat dat de sector 'Landbouw en landgebruik’ in 2030 een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 3,5 megaton moet hebben gerealiseerd. En in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen nog verder verminderen. De energievoorziening moet dan bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO? en andere broeikasgassen is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. Een aanzienlijk deel van die vermindering moet komen uit de melkveehouderij, schrijft vakblad Veeteelt.

Klimaatdoelstellingen

In het artikel 'Minder broeikasgas gaat over meer dan nationale melkplas' zet Wagenings onderzoeker Theun Vellinga mogelijkheden op een rij. Het moet mogelijk zijn de klimaatdoelstellingen van 2050 - ook met de huidige omvang van de veestapel - te halen, zo zegt hij, maar dat vraagt wel drastische aanpassingen. Het gaat daarbij om structurele aanpassingen in het bedrijfssysteem.

Zo moet je af van het gebruik van drijfmest. Je zult er naar toe moeten door vaste mest en gier in de stal te scheiden. Door een aanpast rantsoen of specifieke toevoegmiddelen kun je methaanemissie bij koeien verminderen. Daarnaast zal er een volledige energietransitie plaats moeten vinden. In 2050 moet je geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen.

Landgebruik

Ook het landgebruik moet anders. Zo moet je de veenoxidatie verminderen en meer CO? vastleggen in de bodem door het organisch stofgehalte te verhogen. Voor het afvangen van broeikasgassen zou het het meest effectief zijn de koeien permanent in dichte stallen te huisvesten, maar dat zal veel maatschappelijke weerstand operoepen, denkt Vellinga.

Vellinga vindt dat je je bij de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij niet te sterk moet richten op de uitstoot van hoeveelheden CO? per kilo melk. Je moet ook kijken naar de vleesproductie. Het is wat dit betreft niet zo verstandig een zo hoog mogelijke melkproductie na te streven. Hoogproductieve koeien produceren relatief weinig vlees. Je zou je bij de fokkerij moeten richten op koeien die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en een wisselend aanbod van voer. Dubbeldoelkoeien doen het dan beter dan hoogproductieve melkkoeien.

Schakels in de keten

Daarnaast vindt hij dat bij de productie van melk je ook moet kijken naar de uitstoot van broeikasgassen door toeleverende bedrijven, zoals de veevoer- en kunstmestindustrie. Van de totale emissie bij de productie van melk wordt in de nationale emissieregistratie maar ongeveer 45 tot 50% toegerekend aan de sector landbouw. De bijdrage die de sector levert in alle schakels van de keten zou je mee moeten rekenen als het om melkproductie gaat, vindt Vellinga.

reactie
Gisteravond was Agnes van Boer zoekt Vrouw weer op de TV.
Ook daar bleek de Overheid met haar beleid een onzekere factor. Een stal voor 180 koeien paste bij dit bedrijf, maar die mochten er niet komen i.v.m. hun fosfaat tekort.
MAAR was nar de W II oorlog niet de Agrarische sector de kurk van het herstel van Nederland! Ook in latere en nu nog is dat zo. maar Milieu drijft de politiek zover, dan wordt er nauwelijks rekening gehouden met de gevolgen. Nederland put de ondernemers geest uit en drijft deze voortvarende ondernemers naar het buitenland. MEER ruimte voor het ONDERNEMERSCHAP!
De agrariërs zijn niet meer in beeld bij de Politiek, ondanks mevr. Schouten, dat merkten de Vissers ook!Beperkte weergave !
Leden hebben toegang tot meer informatie! Omdat u nog geen lid bent of niet staat ingelogd, ziet u nu een beperktere pagina. Wordt daarom GRATIS Lid of login met uw wachtwoord


Copyrights © 2000 by XEA.nl all rights reserved
Niets mag zonder toestemming van de redactie worden gekopieerd, linken naar deze pagina is wel toegestaan.


Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL